Algemene voorwaarden per 1 januari 2020, Talevision


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Talevision: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Talevision gevestigd aan de Aubadestraat 190 te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 69428719

b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Talevision een overeenkomst is aangegaan;

c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

d. overeenkomst: de boekingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Talevision;

e. artiest of docent / spreker: de artiest of docent / spreker, de band, het orkest, de DJ, de show, de act, de personality, de kunstenaar, de instructeur, de spreker, e.d. die door de opdrachtgever bij Talevision geboekt is;

f. werkzaamheden: de werkzaamheden die Talevision in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren;

g. locatie: de locatie waar Talevision in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren dan wel waar de artiest of docent / spreker optreedt of dient op te treden;

h. evenement: het evenement, het feest of de gelegenheid van de opdrachtgever waar de artiest of docent / spreker dient op te treden, aanwezig dient te zijn of een workshop dient te geven;

i. apparatuur: de goederen, waaronder licht- en geluidsapparatuur, die door de artiest of docent / spreker en/of zijn medewerkers tijdens het evenement wordt gebruikt;

j. rider: een document met informatie over de zaken, (technische) voorzieningen, faciliteiten, diensten, e.d. waarvoor de opdrachtgever zorg dient te dragen.

k. merchandise: producten die Talevision van de karakters verkoopt, zoals boeken, posters, speelgoed en andere producten.

l. voorstelling: een musical of theatervoorstelling van Talevision die in een privaat of publiekelijk theater of op een school wordt gegeven met acteurs van Talevision.


Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte van Talevision en voor alle overeenkomsten tussen Talevision en de opdrachtgever.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Talevision voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Talevision vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Talevision niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Talevision in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. De opdrachtgever met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Talevision gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.


Artikel 3. Offertes

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Talevision zijn vrijblijvend.

3.2. De opdrachtgever garandeert dat alle gegevens die hij bij de offerteaanvraag aan Talevision kenbaar heeft gemaakt correct en volledig zijn, zodat de offerte van Talevision gebaseerd is op de juiste omstandigheden (van de locatie) en wensen van de opdrachtgever.

3.3. De intellectuele eigendomsrechten op de offertes en daarbij gevoegde documenten rusten bij Talevision. Het is de (potentiële) opdrachtgever niet toegestaan de offerte en daarbij gevoegde documenten aan derden te verstrekken, kenbaar te maken of openbaar te maken.

3.4. Verschrijvingen of fouten in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Talevision binden Talevision niet.

3.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Talevision daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Talevision anders aangeeft.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen

4.1. Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over de afspraken, stuurt Talevision de opdrachtgever de overeenkomst. Deze overeenkomst dient door de opdrachtgever ondertekend te worden en binnen 5 dagen teruggestuurd te worden naar Talevision. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend en binnen de hiervoor genoemde termijn aan Talevision heeft geretourneerd. Na de totstandkoming van de overeenkomst en nadat Talevision de aanbetaling of het gehele bedrag, indien het een korte termijn boeking betreft, van de opdrachtgever heeft ontvangen is de boeking definitief.

4.2. Pas nadat de boeking definitief is, is het de opdrachtgever toegestaan het optreden van de artiest of docent / spreker tijdens het evenement aan te kondigen en drukwerk te (laten) maken waarop de artiest of docent / spreker vermeld wordt.

4.3. Wijzigingen op de overeenkomst binden slechts Talevision nadat Talevision deze wijzigingen schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd.

4.4. Wijzigingen op de overeenkomst kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs.


Artikel 5. Annulering

5.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst niet kosteloos annuleren. Indien de opdrachtgever, om wat voor een reden dan ook, de overeenkomst annuleert dan wel indien het evenement en/of het optreden van de artiest of docent / spreker afgelast, dan blijft het volledig overeengekomen bedrag voor de boeking verschuldigd, indien Talevision anders aangeeft. Talevision zal hier per situatie in alle schappelijkheid een oordeel over vellen. Aankoop van producten, zoals boeken of merchandise, kan binnen 30 dagen gratis worden geretourneerd aan Talevision en wordt het gehele aankoopbedrag teruggestort. De verzendkosten zijn voor de consument / opdrachtgever.

5.2. Talevision is gerechtigd het optreden van de artiest of docent / spreker te annuleren, zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn, indien door (een wijziging in) de aard van het evenement en/of (een wijziging in) de programmering van het evenement Talevision het vermoeden heeft dat optreden door de artiest of docent / spreker op het evenement nadelige gevolgen kan hebben voor de artiest of docent / spreker, zoals reputatieschade.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Talevision zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2. Talevision is bevoegd zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen de overeenkomst (deels) door een of meerdere derden uit te laten voeren.

6.3. De inhoud van het optreden tijdens het evenement door de artiest of docent / spreker wordt door de artiest of docent / spreker bepaald. De opdrachtgever is bekend met de aard van het optreden dat de artiest of docent / spreker zal gaan verzorgen.

6.4. Talevision verstrekt voorafgaand aan het evenement de rider aan de opdrachtgever.

6.5. De artiest of docent / spreker treedt op tijdens het tijdstip of de tijdstippen die partijen zijn overeengekomen. Een verzoek van de opdrachtgever om het tijdstip of de tijdstippen te wijzigen, hoeft niet door Talevision gehonoreerd te worden.

6.6. Talevision zal de aankoop van producten of merchandise naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de consument / opdrachtgever produceren en verzenden. Talevision is niet aansprakelijk voor eventuele schade gedurende het verzendproces.


Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Talevision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

7.2. Talevision gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij tijdens het evenement geen handelingen verricht die in strijd zijn met de wet en/of die de (intellectuele eigendoms)rechten van de artiest of docent / spreker of van derden schenden.

7.3. De opdrachtgever dient Talevision 2 weken voorafgaand aan het evenement:
a. op de hoogte te stellen van alle gegevens over de locatie en het evenement die voor Talevision en voor de artiest of docent / spreker van belang kunnen zijn;

b. de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever aan Talevision te verstrekken.

7.4. De opdrachtgever staat ervoor in dat Talevision en de artiest of docent / spreker alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kunnen uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten en dat Talevision en de artiest of docent / spreker de werkzaamheden ongestoord en onder veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

7.5. De opdrachtgever dient, zonder hiervoor kosten aan Talevision in rekening te brengen, ervoor zorg te dragen dat:
a. de rider wordt nageleefd;

b. de locatie tijdig toegankelijk is voor de artiest of docent / spreker en de medewerkers;

c. de specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Talevision te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn volledig en juist zijn;

d. Talevision beschikt over van belang zijnde afspraken die gemaakt zijn met een overheidsinstantie of andere organisatie;

e. alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verleend;

f. op de locatie een stevig podium en stroom aanwezig is of een lokaal met beamer en scherm of digibord;

g. de veiligheid van de artiest of docent / spreker gewaarborgd is;

h. voor zover de omvang van het evenement en/of de populariteit van de artiest of docent / spreker dat verlangt, een beveiligingsbedrijf het evenement en de artiest of docent / spreker beveiligt;

i. tijdens het evenement overheidsvoorschriften worden nageleefd, waaronder het niet toelaten tot het evenement van een hoger aantal bezoekers dan is toegestaan;

j. op eerste verzoek van Talevision of van de artiest of docent / spreker een ruimte met een of meerdere tafels beschikbaar wordt gesteld zodat producten van de artiest of docent / spreker tijdens het evenement verkocht kunnen worden;

k. voor zover Talevision geen apparatuur beschikbaar stelt, de nodige geluids- en lichtapparatuur op de locatie aanwezig is en kundig personeel dat deze apparatuur kan bedienen;

l. in de buurt van de locatie een kleedkamer aanwezig is voor de artiest of en zijn medewerkers die middels een code of sleutel gesloten kan worden. Deze kleedkamer dient 1 uur voorafgaand aan het optreden en 1 uur na afloopt van het optreden beschikbaar te zijn. In deze kleedkamer dient licht, verwarming, een tafel, stoelen, een spiegel, stromend water, schone handdoeken, een kledingrek, stroom, koffie, thee, frisdrank en mineraalwater aanwezig is zijn. In de nabije omgeving van de kleedkamer dienen toiletten aanwezig te zijn;

m. tijdens het evenement voldoende goed functionerende nooduitgangen en brandblusvoorzieningen aanwezig zijn;

n. in de buurt van het podium parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de artiest of docent / spreker, zijn medewerkers, Talevision en zijn medewerkers.


7.6. Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet na, dan kan Talevision nimmer aansprakelijk worden gesteld, behoudt Talevision het recht nakoming van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen, kan dat vertraging in de uitvoering tot gevolg hebben en kan dat leiden tot extra kosten. Talevision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze vertraging en heeft het recht de extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.7. Voordat de opdrachtgever aankondigingen en dergelijke i.v.m. het optreden van de artiest of docent / spreker openbaar maakt, dient de opdrachtgever dergelijke werken te laten goedkeuren door Talevision.

7.8. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

7.9. De opdrachtgever is verplicht Talevision en de artiest of docent / spreker tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die voor Talevision en/of voor de artiest of docent / spreker relevant (kunnen) zijn.

7.10. De opdrachtgever vrijwaart Talevision voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

7.11. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de artiest of docent / spreker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van de artiest of docent / spreker te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de persoonlijke gegevens ter beschikking zijn gesteld of aan een derde te verstrekken.

7.12. Indien de artiest of docent / spreker optreedt tijdens een besloten van evenement, dan is het de opdrachtgever enkel toegestaan personen tot het evenement toe te laten die vallen onder de overeengekomen doelgroep van het evenement en is het de opdrachtgever niet toegestaan het evenement te promoten. Onder een besloten evenement wordt verstaan: een optreden zonder openbare verkoop van toegangsbewijzen en/of het maken van publiekelijke reclame of bekendmaking. Indien het optreden van de artiest of docent / spreker bekend wordt gemaakt op uitnodigingen, dan is dit enkel toegestaan op de volgende wijze: “Optreden van …..”. Enige andere vorm van bekendmaking dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, dan heeft Talevision het recht het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie en onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever van de totale overeengekomen vergoeding.

7.13. Een verrassingsoptreden dienen partijen schriftelijk overeen te komen.

7.14. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Talevision tijdens het evenement pers toe te laten.

7.15. Indien het optreden plaatsvindt tijdens een openlucht evenement, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het podium overdekt is en dat de artiest of docent / spreker, zijn medewerkers en zaken van de artiest of docent / spreker voldoende beschermd zijn tegen schade die weersomstandigheden kunnen veroorzaken.

7.16. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Talevision zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

7.17. De opdrachtgever staat ervoor dat hij alle kosten die verband houden met het optreden van de artiest of docent / spreker en het evenement voor zijn rekening neemt.

7.18. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Talevision die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens Talevision handelt, dan dient de opdrachtgever alle schade aan Talevision te vergoeden die Talevision daardoor lijdt.


Artikel 8. Vergoeding

8.1. Vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven. In het geval van schoolprojecten
geldt een btw tarief van 0%. In andere gevallen geldt een ander tarief.

8.2. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen inclusief btw.

8.3. Vermelde prijzen zijn exclusief de vergoeding voor Buma/Stemra en Sena, tenzij anders is aangegeven.

8.4. Talevision heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.


Artikel 9. Meerkosten

9.1. Extra kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien:

a. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Talevision, dat in redelijkheid niet van Talevision mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs;

b. de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd, waaronder het wijzigen van het tijdstip of de tijdstippen waarop de artiest of docent / spreker optreedt;

c. er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden;

d. blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Talevision bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan;

e. de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Talevision die volgen uit de overeenkomst, de rider of deze algemene voorwaarden.

9.2. Indien er sprake is van een omstandigheid die tot meerkosten leidt, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.


Artikel 10. Facturatie en betaling

10.1. Aan de opdrachtgever wordt in het geval van een boeking van een artiest of show, een voorschot in rekening gebracht van 25%. De opdrachtgever dient deze voorschotnota te voldoen binnen 5 dagen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken na het versturen van de finale factuur door de opdrachtgever aan Talevision te zijn voldaan.

10.2. Indien de overeenkomst tot stand komt 21 dagen of korter voorafgaand aan het optreden, dan dient de totale vergoeding binnen 5 dagen door de opdrachtgever te worden voldaan.

10.3. Facturatie van eventuele meerkosten geschiedt onverwijld na het optreden in de finale factuur.

10.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever direct in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Indien de opdrachtgever een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

10.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

10.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Talevision op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.7. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.


Artikel 11. Apparatuur

11.1. De opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de apparatuur.

11.2. Indien schade aan de apparatuur is veroorzaakt door de opdrachtgever, door zaken die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of door aanwezigen op het evenement, dan is de opdrachtgever daarvoor volledig aansprakelijk. De opdrachtgever dient zich voor deze risico’s te verzekeren.

11.3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er correcte stroomvoorzieningen, kabels, e.d. beschikbaar zijn waaraan de appratuur kan worden aangesloten in het geval van een theatershow of boeking van artiest.


Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1. Talevision is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

a. Talevision, de door Talevision ingeschakelde derde of de artiest of docent / spreker bij het uitvoeren van de overeenkomst naar de mening van Talevision wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie, waaronder weersomstandigheden die tot een gevaarlijke situatie zouden kunnen leiden;

b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

c. na het sluiten van de overeenkomst Talevision ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

d. de opdrachtgever een voorschot niet tijdig betaalt.

12.2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van een opschorting zoals vermeld in artikel 12.1 in kennis gesteld.

12.3. Talevision is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Talevision niet nakomt, waaronder zijn betalingsverplichting en de verplichting tot het verstrekken van informatie, en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de opdrachtgever een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

12.4. Talevision is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

12.5. Voorts is Talevision bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.6. Indien Talevision tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.7. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Talevision op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Talevision de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. Talevision kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2. Talevision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Talevision is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Talevision is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.

13.4. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de opdrachtgever aan Talevision kenbaar heeft gemaakt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Talevision daardoor lijdt, waaronder gemaakte extra kosten.

13.5. Talevision is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de opdrachtgever of van derden waaraan dan wel waarop Talevision werkzaamheden verricht.

13.6. Talevision kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder verlies, beschadiging en diefstal van zaken of letstelschade, geleden door de opdrachtgever of door derden die aanwezig zijn op het evenement. De succesvolle organisatie van het evenement is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De organisatie van het evenement is geheel voor risico van de opdrachtgever. Dit betekent onder meer dat de opdrachtgever zich tegenover de verhuurder of eigenaar van de locatie presenteert als de organisator van het evenement en volledig aansprakelijk is voor enige schade die deze verhuurder of eigenaar lijdt tijdens het evenement, tenzij de schade veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Talevision of de artiest of docent / spreker.

13.7. Indien Talevision en/of de artiest of docent / spreker tijdens het evenement schade lijdt, waaronder verlies, beschadiging of diefstal van zaken of letselschade, dan is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de schade is veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van Talevision en/of van de artiest of docent / spreker. De opdrachtgever dient zich voor dergelijke risico’s zodanig te hebben verzekerd dat de door Talevision en de artiest of docent / spreker opgelopen schades volledig vergoed worden door de verzekeraar van de opdrachtgever. Op eerste verzoek van Talevision dient de opdrachtgever een kopie van de polis van deze verzekering aan Talevision te verstrekken.

13.8. Talevision is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verliezen, gemiste omzet, gemiste besparingen, gestegen kosten of onkosten, schade door bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten en reputatieschade.

13.9. Aansprakelijkheid aan de zijde van Talevision wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever Talevision een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Talevision wordt omschreven en Talevision een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Talevision aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.

13.10. Indien Talevision aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Talevision beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Talevision gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Talevision beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.11. De opdrachtgever vrijwaart Talevision voor vorderingen die derden tegen Talevision instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Talevision niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Talevision op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Talevision mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

13.12. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Talevision. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

13.13. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan Talevision ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Talevision ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.


Artikel 14. Klachten

14.1. Een klacht over de werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk of via de e-mail binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft resp. na de factuurdatum, aan Talevision kenbaar te worden gemaakt. Indien een klacht niet tijdig bij Talevision wordt ingediend, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervalt het recht op schadevergoeding.

14.2. Heeft de opdrachtgever een klacht, dan geeft dat de opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.

14.3. De opdrachtgever dient Talevision de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. De aansprakelijkheid van Talevision is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.


Artikel 15. Overmacht, annulering door Talevision en vervangende artiest of docent / spreker

15.1. Talevision kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersbelemmering; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; virusinfectie- of computerinbraak door derden; dataverlies veroorzaakt door derden; het kapot gaan van apparatuur; ziekte of persoonlijke (familie) omstandigheden van de artiest of docent / spreker, zoals overlijden en geboorte, of overige omstandigheden waardoor de artiest of docent / spreker verhinderd is, waaronder het hebben van radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen of het hebben van een optreden in het buitenland; stakingen; overheidsmaatregelen.

15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan en niet-toerekenbare tekortkoming van een door Talevision ingeschakelde derde partij.

15.3. Indien er sprake is van overmacht, dan stelt Talevision de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. In een dergelijk geval is Talevision bevoegd de overeenkomst te annuleren of het optreden te verplaatsen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of kan Talevision alternatieve artiest of docent / sprekers aan de opdrachtgever voorleggen, Talevision is hiertoe niet verplicht. Wenst de opdrachtgever een andere artiest of docent / spreker te boeken voor het evenement, dan komen de eventuele extra kosten van deze andere artiest of docent / spreker voor rekening van de opdrachtgever.

15.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan heeft Talevision het recht de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.


Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. De opdrachtgever dient de geheimhoudingsplichten zoals omschreven in dit artikel op te leggen aan zijn medewerkers en ingeschakelde derden.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Talevision gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Talevision zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Talevision niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16.3. Talevision verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid dat gepubliceerd is op de website van Talevision.


Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De opdrachtgever vrijwaart Talevision voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan de naam van de artiest of docent / spreker en het daarbij behorende logo te gebruiken om het evenement aan te kondigen. Ieder ander gebruik van deze naam en het logo is niet toegestaan.

17.3. De opdrachtgever dient de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en portretrechten, van de artiest of docent / spreker te allen tijde te respecteren.

17.4. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan geluid- en beeldopnamen van het optreden van de artiest of docent / spreker te maken met voorafgaande toestemming van Talevision.

17.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de naam “Talevision”, het daarbij behorende logo en de huisstijl van Talevision zonder de voorafgaande toestemming van Talevision te gebruiken.


Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op elke overeenkomst tussen Talevision en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Talevision worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Talevision gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Talevision zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.© Copyright 2020 Talevision